Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээ

Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг ХЗДХЯаманд хянуулж, хэм хэмжээний актын бүртгэлд бүртгүүллээ./beta/upload/files/газрын үнэлгээний бүсчлэл, төлбөрийн тогтоол.pdf