Байгаль орчны сургалт

Тус суманд 26 нөхөрлөл, 7 мэргэжлийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 10 дугаар сарын 30-ны өдөр "Хамтын ажиллагааг сайжруулах нь" сэдэвт хууль, эрх зүйн сургалт сурталчилгааг 105 иргэнд  зохион байгуулсан.