Газар зохион байгуулалтын 2020 оны төлөвлөгөө

ГЗБ-ын төлөвлөгөө-20 он.pdf