Хүн ам орон сууцны тооллого хийгдлээ

Сумын нийт өрхийн 10 хувь буюу 130 өрхийн 499 хүн тоологдохоос өрх 100 хувь, хүн ам 98,6 хувьтай тоологдлоо