Иргэдэд мэдээлэх

Газраа үл хөдлөх /өмчлөл/ болгоход бүрдүүлэх материал

Иргэний зүгээс

vИргэний үнэмлэхний хуулбар /цахим/ 2%
vГазрын гэрээ, гэрчилгээ
vКадастрын зургийн үнэ 2500 төгрөг 

            /Төрийн сан 100170029002 тоот дансанд/

 

Газрын төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх

Газрын даамлаас

Газар өмчлөлийн өргөдлийн маягт бөглөх
 • Газар өмчлүүлэх захирамж
 • Газрын хянан баталгаа
 • Газрын кадастрын зураг
 • ҮХЭХБГ-т бүртгэж өгөхийг хүссэн хүсэлт буюу өргөдөл

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал

 • Шилжүүлж байгаа болон шилжүүлэн авч байгаа 2 хүний иргэний үнэмлэхний хуулбар /цахим/
 • Газрын гэрээ, гэрчилгээ /эх хувиараа/
 • Газрын төлбөр төлсөн баримт
 • Газар эзэмших эрхээ шилжүүлэх  иргэний өргөдөл,   авч байгаа иргэний өргөдөл
 • Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ /хэрэв тухайн нэгж талбарыг хамтран эзэмшдэг бол хамтран эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг гэрээнд тусгасан байна/
 • Газрын гэрчилгээний үнэ – 3000 төг /Төрийн сан 100170029002 тоот дансанд/

 

 • Улсын тэмдэгтийн үнэ– 6000 төг /Хаан банк  171300941 тоот дансанд/  
 • Газрын даамлаас: Газар шилжүүлэх эрхийг бусдад шилжүүлэх захирамж
 • газрын кадастрын зураг