2017 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөө

ЖИЧ: Түнэл сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалын ГХБГЗЗГ-ын даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 497 тоот тушаалыг үндэслэн боловсруулав..

Уг ажил нь төлөвлөлтийн суурь судалгаа, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө гэсэн үндсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

            Төлөвлөлтийн суурь судалгааны хэсэгт сумын байгаль-экологи, нийгэм-эдийн засгийн өнөөгийн байдал, газар ашиглалтын төлөв байдлыг газрын ангиллын төрлөөр авч үзсэн болно.

            Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэсэгт газрын ангиллын төрөл тус бүрээр ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийг төлөвлөж, төгсгөлд нь төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг календарийн хугацаа, хариуцах эзэнтэйгээр тодруулж өгсөн болно.

           ГЗБ-ын төлөвлөгөөний зөвхөн зохион байгуулалтын хэсгийг нийтэллээ.Түнэл сум нь 2016 оны 11 дугаар сарын 21-ний өдрийн ИТХ-ын хуралдааны 10 тоот тогтоолоор 2016 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, 2017 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөг баталсан.  Мөн 2016 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2017 оны төлөвлөгөөг сумын веб сайт болон газрын харилцааны ил тодын самбарт нийтэлсэн.

                       ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН 2017 ОНЫТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2.1 Бэлчээр ашиглалт, хамгаалалтын төлөвлөгөө

Хүснэгт 2.1 2017  онд эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн

өвөлжөө, хаваржааны доорхи газар

Бэлчээр ашиглалтын хэсэг

Малчдын бүлэг

Байршил

Газрын хэмжээ /га/

Усан хангамжийн байдал

Өвөлжөө

Хаваржаа

Зуны гол

Өл

+

+

1.5

Гадаргын

Номт

+

+

1

Гадаргын

Нарийн

+

+

1

Гадаргын

Ац

+

+

2

Гадаргын

Голын ам

 

 

 

Гадаргын

Тэрхэн

 

 

 

Гадаргын

Дүн

 

 

 

3.5

 

Навчилтай

Ногоо

+

+

0.6

Гадаргын

Нарийн

+

+

1

Гадаргын

Хөндлөн

 

 

 

Гадаргын

Хув

 

 

 

Гадаргын

Агт

 

 

 

Гадаргын

Дүн

 

 

 

1,6

 

 

Баян-Эрхт

Хүрдэт

+

+

2

Гадаргын

Хачигт

+

+

2

Гадаргын

Олны өтөг

+

+

2

Гадаргын

Цагаан булан

+

+

2

Гадаргын

Дүн

 

 

 

10

 

Алтгана

Хөндий

+

+

2

Гадаргын

Харгана

+

+

2

Гадаргын

Халуун ус

+

+

2

Гадаргын

Алтгана

+

+

2

Гадаргын

Дүн

 

 

 

10

 

Бийж

Налгар

+

+

1

Гадаргын

Яргайт

+

+

1

Гадаргын

Сайр

+

+

1

Гадаргын

Харгана Давхрын өвөр

+

+

1

Гадаргын

Эмгэд

+

+

1

Гадаргын

Ёлгос

+

+

1

Гадаргын

Бийж

+

+

1

Гадаргын

Дүн

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булаг

Улаан булаг

 

 

 

 

Урт булаг

+

+

1

Гадаргын

Атан

+

+

1

Гадаргын

Ханан

+

+

1

Гадаргын

Дүн

 

 

 

3

 

Бүгд дүн

 

 

 

35.1

 

             
 

 

2.3Тариалангийн газрын ашиглалт, хамгаалалтын төлөвлөгөө

Хүснэгт 2.3 Төмс хүнсний болон жимс жимсгэнэ, ногоон тэжээл тарих зориулалтаар давуу эрхээр олгох газрын төлөвлөгөө

 

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Техни-кийн нөхцөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Бийж

Бийж болон Хар усны ам

2

2

-

 

 

 

 

-

ГД

Баян-Эрхт

Ногоон булан

3

3

-

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Булаг

Хөндий

1

10

 

 

 

 

 

 

Газрын даамал

Навчилтай

Агт

1

1

 

 

 

 

 

 

Газрын даамал

Дүн

 

7

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2.4 Хот, суурины газрын ашиглалт, хамгаалалтын төлөвлөгөө

  Хүснэг 2.4 Иргэдийн эзэмшиж байгаа хашааны газрыг  үнэгүй өмчлүүлэх төлөвлөгөө

 

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Булаг

Утиарт

5

0.3

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Бурхант

7

0.42

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Хөлөрт

4

0.24

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Болд

5

0.3

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Булаг

10

0.6

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Алтгана

Олны өтөг

10

1

 

 

 

 

 

Газрын

даамал

Баян-Эрхт

Хөх толгой, Талын хонхор

26

4.2

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Дүн

 

67

7.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Хүснэгт 2.5  Иргэдэд шинээр үнэгүй өмчлүүлэх газрын төлөвлөгөө

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Баян-Эрхт

Талын хонхор

2

0.5

 

 

 

 

-

ГД

Дүн

 

2

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Хүснэгт 2.6 Иргэнд аж ахуйн зориулалтаар үнэтэй өмчлүүлэх төлөвлөгөө

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

  I

II

III

IY

Баян-Эрхт

Гахай тахианы хонхор

2

 

1.8

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Дүн

 

2

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 2.7  Иргэн, байгууллагад гэр бүлийн хэрэгцээ, цэцэрлэгт хүрээлэн болон                    үйлдвэрлэл үйчилгээнд зориулан шинээр эзэмшүүлэх газрын төлөвлөгөө

 

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

  I

II

III

IY

Булаг

 

Ар булаг

 

20

 

1.2

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Булаг

1

0.1

 

 

 

 

 

Газрын

даамал

Булаг

Сумын төв хэсэг

1

0.4

 

 

 

 

 

 

Дүн

 

22

1.7

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

             Төрийн болон төсөвт байгууллага иргэнд зайлшгүй хэрэгцээнд

эзэмшүүлэх газрын төлөвлөлт

Сумын нэр

Эзэмшүүлэх,

ашиглуулах газрын байршил

 

Зориулалт

Газрын хэмжээ /га/

Хэрэгжүүлэх хугацаа /улиралаар/

Хариуцах эзэн

Түнэл

1-6 баг

Улсын төсвийн хөрөн-гөөр хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажилд болон төслөөр хэрэгжих зайлшгүй ажил

15

1-3

Газрын даамал

 

   Хүснэгт 2.8 Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үйлдвэрлэл, үйчилгээ, ШТС эрхлэх зориулалтаар газар эзэмшүүлэх төлөвлөгөө

Багийн нэр

Байршил

Газрын хэмжээ, га

Техни-кийн нөхцөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Баян-Эрхт

Засмал зам дагуу

3

-

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Дүн

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Хүснэгт 2.9 ХАА-н үйлдвэрлэлийн зориулалтаар шинээр эзэмшүүлэх газрын төлөвлөгөө

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Техни-кийн нөхцөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Алтгана

Олны өтөг

2

1

-

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Дүн

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Хүснэгт 2.10 ХАА-н бус үйлдвэрлэлийн зориулалтаар шинээр эзэмшүүлэх газрын төлөвлөгөө

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Техни-кийн нөхцөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Баян-Эрхт

Тухайн үйлвэржилтийн бүсэд

1

5

-

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Дүн

 

1

5