Мэдээлэл

                                                                                            ЗАРЛАЛ

            Сумын засаг даргын 2016 оны 03 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/33 тоот дуудлага худалдааны тов зарлах захирамжийг үндэслэн Баянэрхтийн байшинтын дөрөлжийн баруун урд талд зоогийн газрын зориулалтаар 2 га газрыг 4-н нэгж талбарт хувааж, Байшинтын дөрөлжийн зүүн урд талд аялал жуулчлалын зориулалтаар 3 га газрын, Алтгана багийн Олны өтөгт ХАА-н үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 1 га газрын  дуудлага худалдааг 2016 он 05 дугаар сарын 04-ны өдрийн 12 цагт  Түнэл сумын ЗДТГ-ын “Иргэний танхим”-д явуулна. Оролцогчдын материалыг 2016 оны 05 дугаар сарын 04-ны өдрийн 11 цаг хүртэл хүлээн авна.

          3-р сард нийт 82 өргөдөл хүлээн авч, үүнээс барьцаа бүртгэх 10, өвөлжөө хаваржааны зориулалтаар газар эзэмших 7,  гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар эзэмших 2, газар өмчлөх 5 өргөдлийг тус тус хуулийн  дагуу шийдвэрлэсэн. 28 өргөдөлд нь  хээрийн болон суурин судалгаа хийгдэнэ. 30 өргөдөл нь энэ жилийн ГЗБ-ын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй тул шийдвэрлэх боломжгүй.

                     2017 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөний саналыг 10 сарын 01 хүртэл хүлээн авахыг сонордуулъя.

                                                                                         АЯН               

            “Газрын төлбөр татварын зөрчилгүй өрх гэр бүл”сэдэвт  45 хоногийн аяныг 2016 оны 04 сарын 1-ээс 2016 оны 05 сарын хооронд зарлаж байна. Төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийг газрын төлбөр, татвараа барагдуулахыг уриалж байна.

                                                                 Газрын төлбөр ногдуулсан мэдэгдэл № . . . .

     

Огноо

Хүлээн авагч банк

Газрын төлбөрийн дансны дугаар

 

Газрын байршил

 

 

 

 

 

Нэгж талбарын дугаар

 

Газар эзэмшигчийн мэдээлэл

 

Талбайн хэмжээ /м.кв/

 

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага

Регистрийн дугаар

Хаяг

 

Төлбөрийн дүн /тоогоор/

 

 

 

 

 

Төлбөрийн дүн /үсгээр/

 

Ногдуулалт хийсэн хугацааны тухай тэмдэглэл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

           

тэмдэг

Газрын төлбөр ногдуулсан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . /

 

Хүлээн авсан газар эзэмшигч . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . /

Газар эзэмшигч,ашиглагч нь газрын төлбөр тушаахдаа энэхүү мэдэгдлийн дагуу банкны мөнгө төлсөн баримтын гүйлгээний утга дээр тухайн нэгж талбарын дугаар болон газар эзэмшигчийн регистрийн дугаарыг заавал бичнэ.

 

                           “Газрын төлбөр татварын зөрчилгүй өрх гэр бүл”сэдэвт аяны хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

“Газрын төлбөр татварын зөрчилгүй өрх гэр бүл”сэдэвт 45 хоногийн аяны хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, тайланг аймгийн ГХБХБГазарт хүргүүлэх

2016 оны 04 сарын 01

ГДаамал

2

“Газрын төлбөр татварын зөрчилгүй өрх гэр бүл”сэдэвт 45 хоногийн аяны хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг ил тод байдлын самбар болон сумын веб сайтаар сурталчлах

Аяны хүрээнд

ГДаамал

3

Газрын төлбөрийн тухай хуулийн талаар гарч байгаа журмыг мөрдлөг болгох, сургалт мэдээллээр хангах, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль /иргэний газар өмчлөх харилцааны онцлог зохицуулалт, газар өмчлөх эрх дуусгавар болох, газар өмчлөгчийн эрхийг хязгаарлах/-р сургалт зохион байгуулах

Тухайн багуудын товлосон мэдээлэлийн цаг дээр

ГДаамал

4

 Боршур бэлтгэж, тараах

Тухайн багуудын товлосон мэдээлэлийн цаг дээр

ГДаамал

5

Газар эзэмшигч, өмчлөгчдийн төлбөр болон татвараа барагдуулах сануулгыг “Хөвсгөл Ард түмний телевиз”-ээр урсгал зараар мэдээлэх, зарлал бичиж самбараар сурталчлах

Аяны хугацаанд

ГДаамал

6

Төрийн болон  аж ахуйн нэгж байгууллага , иргэдэд газрын төлбөрийн хугацаатай нэхэмжлэл нэгдсэн журмаар бичиж, сумын веб сайтаар сурталчлах

Аяны хугацаанд

ГДаамал

7

Хөдөө явж байгаа үед төлбөрийг барагдуулах тохиолдолд бэлэн мөнгөний баримт бичиж өгч, мөнгийг нь 72 цагийн дотор Хаан банкны 5790035060 дансанд тушаах

Аяны хугацаанд

ГДаамал

8

Сумын хэмжээнд газрын төлбөрийн тайлан /ГТМ/-ийг хөтлөх

Мөнгөний баримт бүрийг тухай бүр

ГДаамал