Газрын тухай мэдээллүүд

2015 ОНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХЭРЭГЖИЛТ

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлдвэрлэл үйчилгээ эрхлэх зориулалтаар эзэмшүүлсэн газрын гүйцэтгэл, биелэлт

                                                                                                                                         

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Багийн нэр íýð

Байршил

Газрын хэмжээ /га/

Зориулалт

Хэрэгжүүлэх хугацаа /улирал/

Дуудлага худалдаанд оролцогчдын тоо

Дуудлага худалдаанй худалдааны ялагч /тоогоор/

Төвөвт орсон орлого /мян.төг/

I

II

III

IV

1

Баян-Эрхт

Хар зам дагуу

2

Орон сууц, худалдаа үйлчилгээ

 

+

 

 

150

7

11830.0

Нийт

 

2

 

 

 

 

 

150

2

11830.0

 

2016 ОНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

           Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ШТСтанц эрхлэх  зориулалтаар газар эзэмшүүлэх  төлөвлөгөө

Багийн нэр

Байршил

Газрын хэмжээ, га

Техникийн нөхцөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

1

Баян-Эрхт

Чулуут

0.5

-

 

+

+

 

-

Газрын даамал

Дүн

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

           ХАА-н үйлдвэрлэлийн зориулалтаар шинээр эзэмшүүлэх газрын төлөвлөгөө

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Техни

кийн нөхцөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Баян-Эрхт

Үерт

2

1

-

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Алтгана

Олны өтөг

2

1

 

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Дүн

 

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

Аялал, жуулчлалын зориулалтаар

                    шинээр эзэмшүүлэх газрын төлөвлөгөө

Багийн нэр

Байршил

Барих объект

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Баян-Эрхт

Байшинтын дөрөлжийн баруун урд талд

  Зоогийн

     газар

3

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Дүн

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2015 ОНЫ ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ

 

 2015 онд гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан шинээр

Болд хороололд 1 иргэнд 0.06га, Ар булаг хороололд 20 иргэнд 1.2 га газрыг эзэмшүүлэхээр төлөвлөж, гүйцэтгэл 100%-тай хэрэгжсэн.

 Иргэнд эзэмшиж байгаа хашааны газрыг нь  82 иргэнд 4.92 га үнэгүй өмчлүүлэхээр төлөвлөснөөс  13 иргэнд 1.61га газрыг өмчлүүлсэн.

Газар тариалангийн зориулалтаар 58 иргэнд 19 га газрыг эзэмшүүлэхээр төлөвлөж, гүйцэтгэл нь 26 иргэнд 18га газрыг эзэмшүүлсэн.

Өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар 42 иргэнд 23га газрыг эзэмшүүлэхээр төлөвлөж, 39 иргэнд 25.5га газрыг эзэмшүүлсэн.

 

   2016 ОН ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Иргэдийн эзэмшиж байгаа хашааны газрыг  үнэгүй өмчлүүлэх төлөвлөгөө

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Булаг

Утиарт

5

0.3

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Бурхант

7

0.42

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Хөлөрт

4

0.24

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Болд

5

0.3

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Булаг

10

0.6

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Баян-Эрхт

Хөх толгой

25

1.5

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Дүн

 

56

3.36

 

 

 

 

 

 

 

           

                              Иргэдэд шинээр үнэгүй өмчлүүлэх  газрын төлөвлөгөө

 

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Булаг

Булаг

2

0.28

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Дүн

 

2

0.28

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргэнд аж ахуйн зориулалтаар үнэгүй өмчлүүлэх төлөвлөгөө

 

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Баян-Эрхт

Хавчуу

1

2.59

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Дүн

 

1

2.59

 

 

 

 

 

 

 

 Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан шинээр эзэмшүүлэх газрын төлөвлөгөө

 

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Булаг

 

Ар булаг

20

1.2

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Утиарт

1

0.06

 

 

 

 

 

Газрын даамал

Булаг

1

0.08

 

 

 

 

 

Газрын даамал

Баян-Эрхт

Хөх чулуут

80

4.8

 

 

 

 

 

Газрын даамал

Дүн

 

102

6.14

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Тариалангийн газрын ашиглалт, хамгаалалтын төлөвлөгөө

Төмс хүнсний болон жимс жимсгэний зориулалтаар давуу эрхээр олгох газрын төлөвлөгөө

 

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Техни-кийн нөхцөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Булаг

Хөндий

6

5.5

-

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Баян-Эрхт

Чимэдийн толгой

4

8

-

 

 

 

 

-

Газрын даамал

Баян-Эрхт

Талын хонхор

5

5

 

 

 

 

 

 

Газрын даамал

Дүн

 

14

18.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  онд эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн өвөлжөө, хаваржааны доорхи газар

Бэлчээр ашиглалтын хэсэг

Малчдын бүлэг

Байршил

Газрын хэмжээ /га/

Усан хангамжийн байдал

Өвөлжөө

Хаваржаа

Зуны гол

Өл

+

+

1.5

Гадаргын

Номт

+

+

1

Гадаргын

Нарийн

+

+

1

Гадаргын

Ац

+

+

2

Гадаргын

Голын ам

 

 

 

Гадаргын

Тэрхэн

 

 

 

Гадаргын

Дүн

 

   

3.5

 

Навчилтай

Ногоо

+

+

0.6

Гадаргын

Нарийн

+

+

1

Гадаргын

Хөндлөн

 

 

 

Гадаргын

Хув

 

 

 

Гадаргын

Агт

 

 

 

Гадаргын

Дүн

 

   

1,6

 

 

Баян-Эрхт

Хүрдэт

+

+

2

Гадаргын

Хачигт

+

+

2

Гадаргын

Олны өтөг

+

+

2

Гадаргын

Цагаан булан

+

+

2

Гадаргын

Дүн

 

 

 

10

 

Алтгана

Хөндий

+

+

2

Гадаргын

Харгана

+

+

2

Гадаргын

Халуун ус

+

+

2

Гадаргын

Алтгана

+

+

2

Гадаргын

Дүн

 

 

 

10

 

Бийж

Налгар

+

+

1

Гадаргын

Яргайт

+

+

1

Гадаргын

Сайр

+

+

1

Гадаргын

Харгана Давхрын өвөр

+

+

1

Гадаргын

Эмгэд

+

+

1

Гадаргын

Ёлгос

+

+

1

Гадаргын

Бийж

+

+

1

Гадаргын

Дүн

 

 

 

7

 

Булаг

Улаан булаг

 

 

 

 

Урт булаг

+

+

1

Гадаргын

Атан

+

+

1

Гадаргын

Ханан

+

+

1

Гадаргын

Дүн

 

 

 

3

 

Бүгд дүн

 

 

 

35.1

 


2015 онд нийт 435 өргөдөл хүлээн авсан. Үүнээс сумын төвийн Ар булаг, Талын хонхор хороололд  ГБХэрэгцээний зориулалтаар шинээр газар  эзэмших  54 иргэний, өвөлжөөний зориулалтаар газар эзэмших 39 иргэний, төмс хүнсний ногооны зариулалтаар газар эзэмших 26 иргэний, газар өмчлөх 13 иргэний, газар эзэмших эрх шилжүүлэх 139 иргэний, өмчилсөн газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах 14 иргэний, барьцааны гэрээ бүртгэх 43 иргэний, гэрээ гэрчилгээ шинэчилж бичих 20 иргэний, үйчилгээний зориулалтаар 2 байгууллагын, зам шугам сүлжээний зориулалтаар 1 иргэний нийт 351 өргөдөл шийдвэрлэсэн. 84 өргөдөл нь ГЗБ-ын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй тул шийдвэрлэх боломжгүй. 40-н иргэний гомдлыг барагдуулсан. Мөн 2016 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөнд тусгах саналыг 13 иргэнээс хүлээн авч бүртгэсэн.