Газрын албаны мэдээ

2016 ОН ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Иргэдийн эзэмшиж байгаа хашааны газрыг  үнэгүй өмчлүүлэх төлөвлөгөө

 

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Булаг

Утиарт

5

0.3

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Бурхант

7

0.42

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Хөлөрт

4

0.24

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Болд

5

0.3

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Булаг

10

0.6

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Баян-Эрхт

Хөх толгой

25

1.5

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Дүн

 

56

3.36

 

 

 

 

 

 

 

           

                              Иргэдэд шинээр үнэгүй өмчлүүлэх  газрын төлөвлөгөө

 

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

I

II

III

IY

Булаг

 

Булаг

 

2

 

0.28

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Дүн

 

2

0.28

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргэнд аж ахуйн зориулалтаар үнэгүй өмчлүүлэх төлөвлөгөө

 

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

  I

II

III

IY

Баян-Эрхт

 

Хавчуу

 

1

 

2.59

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Дүн

 

1

2.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан шинээр эзэмшүүлэх газрын төлөвлөгөө

 

Багийн нэр

Байршил

Өрхийн тоо

Газрын хэмжээ, га

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөрөнгө оруулалт, мян.төг

Хариуцах эзэн

  I

II

III

IY

Булаг

 

Ар булаг

 

20

 

1.2

 

 

 

 

-

Газрын

даамал

Утиарт

1

0.06

 

 

 

 

 

Газрын

даамал

Булаг

1

0.08

 

 

 

 

 

Газрын

даамал

Баян-Эрхт

Хөх чулуут

80

4.8

 

 

 

 

 

Газрын

даамал

Дүн

 

102

6.14

 

 

 

 

 

 

 

 

          2016  онд эзэмшүүлэхээр төлөвлөсөн өвөлжөө, хаваржааны доорхи газар

 

Бэлчээр ашиглалтын хэсэг

Малчдын бүлэг

Байршил

Газрын хэмжээ /га/

Усан хангамжийн байдал

Өвөлжөө

Хаваржаа

Зуны гол

Өл

+

+

1.5

Гадаргын

Номт

+

+

1

Гадаргын

Нарийн

+

+

1

Гадаргын

Ац

+

+

2

Гадаргын

Голын ам

 

 

 

Гадаргын

Тэрхэн

 

 

 

Гадаргын

Дүн

 

 

 

3.5

 

Навчилтай

Ногоо

+

+

0.6

Гадаргын

Нарийн

+

+

1

Гадаргын

Хөндлөн

 

 

 

Гадаргын

Хув

 

 

 

Гадаргын

Агт

 

 

 

Гадаргын

Дүн

 

 

 

1,6

 

 

Баян-Эрхт

Хүрдэт

+

+

2

Гадаргын

Хачигт

+

+

2

Гадаргын

Олны өтөг

+

+

2

Гадаргын

Цагаан булан

+

+

2

Гадаргын

Дүн

 

 

 

10

 

Алтгана

Хөндий

+

+

2

Гадаргын

Харгана

+

+

2

Гадаргын

Халуун ус

+

+

2

Гадаргын

Алтгана

+

+

2

Гадаргын

Дүн

 

 

 

10

 

Бийж

Налгар

+

+

1

Гадаргын

Яргайт

+

+

1

Гадаргын

Сайр

+

+

1

Гадаргын

Харгана Давхрын өвөр

+

+

1

Гадаргын

Эмгэд

+

+

1

Гадаргын

Ёлгос

+

+

1

Гадаргын

Бийж

+

+

1

Гадаргын

Дүн

 

 

 

7

 

Булаг

Улаан булаг

 

 

 

 

Урт булаг

+

+

1

Гадаргын

Атан

+

+

1

Гадаргын

Ханан

+

+

1

Гадаргын

Дүн

 

 

 

3

 

Бүгд дүн

 

 

 

35.1