Хяналт шалгалт

  • 3052

    ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН ...

    ЗДТГазрын даргын 2014 оны _____тушаалын ____хавсралт ТҮНЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1. Энэхүү журмы...

  • 523

    Хяналт шинжилгээ...

    ТҮНЭЛСУМЫНЗАСАГДАРГЫНТАМГЫНГАЗРЫН 2014 ОНДХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭНАЖЛЫНТАЙЛАН ТүнэлсумынЗДТГазарэнэ 2014онд: - Ил тод байдлыг ханган мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх - Иргэдийнсэтгэл ханамжийгдээшлүүлэхзо...

Facebook messenger