Тогтоол, шийдвэр

 • 1375

  сайн малчин шалгаруулах журам...

  Түнэл сумын Засаг даргын 2014 оны 01 сарын А/04 дүгээр захирамжийн хавсралт Аймаг сумын сайн малчин шалгаруулах журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.Бэлчээрийн мал аж ахуйн уламжилт арга ажиллагааг...

 • 800

  Түнэл сумын ОНХС журам...

  Сумын ИТХ-ын 2013 оны 1 дүгээр сар 24 ______________р тогтоолын хавсралт ТҮНЭЛ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЖУРАМ Нэг.Ерөнхий зүйл: 1.1.Монгол улсын Төсвийн тухай хууль, түүний 59-р зүйлд ...

 • 399

  Журам...

  Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 02 сарын 19 ны өдрийн 09 тоот тогтоолын хавсралт СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЗОЛБИН НОХОЙ УСТГАХ, ЭЗЭНТЭЙ НОХОЙ УЯАТАЙ БОЛГОХОД МӨРДӨХ ЖУРАМ. Сумын нутаг дэвсгэрт...

 • 334

  Хурлын дүгнэлт...

  ...

Facebook messenger