Ажлын төлөвлөгөө

АЙМГИЙН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН “ТӨРИЙН АЛБАНЫ

CУРГАЛТ БА МЭДЛЭГ ЧАДВАР БИЙ БОЛГОХ

“ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАГУУ CУМАНД 2015 ОНД

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

          2015-01-15                                                                                                               Булаг          Булаг

 

Хөтөлбөр, төcлийн нэр, батлагдcан oгноо,

шийдвэрийн нэр

Биелүүлэх хугацаа

Хяналтанд авcан заалт

 
 

А-1 Ажлын байранд нь сургах сургалтаар:

 

1

ЗДТГ-ын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу \сургалтын цагаар\

2013-2014

 А-1-1.Тамгын газрын албан хаагчдад зориулж эрүүл мэндийн сургалт явуулах

 

2

 

  ЗДТГ-ын ургалтын төлөвлөгөөний дагуу \сургалтын цагаар\

2013-2014

А-1-2 Тамгын газрын албан хаагчдад зориулж компьютерийн болон сүлжээ, интернетийн чиглэлээр /сургалт явуулах\

 

3

Хүний нөөцийн төлөвлөгөөний дагуу

2013-2014

А-1-3 Шинээр ажилд орсон албан хаагчдын хувьд мэдлэг туршлагатай ажилтнуудыг дагалдуулан сургах.

 

4

ЗДТГазрын тухайн жилийн төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээний дагуу

2013-2014

А-1-4 Албан хаагч бүрийг өөрийгээ хөгжүүлэх төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй ажиллуулах.

Мөн шинэээр санаачилж бүтээлч ажил хийлгэх

 

5

Хүний нөөцийн төлөвлөгөөний дагуу

2013-2014

А-1-5 Ажил албан тушаал сэлгүүлэн ажиллуулах.

 

1

Хүний нөөцийн төлөвлөгөөний дагуу

2013-2014

Б-2.Сумдын тамгын газарт 2-оос дээш жил, Төрийн байгууллагад мөн 2-оос доошгүй жил ажиллаж байгаа бүрэн болон тусгай дунд боловсролтой ажилт нуудыг /46 хүн/ төр, нийгмийн удирдлагын дипломын болон бакалаврын зэрэг олгох сургалтанд хамруулж сургана.

 
 

2

Cyргалтын хөтөлбөрийн дагуу

2013-*2014

Б-3.Төрийн албан хаагчдыг дахин мэргэшүүлэх 3 сарын хугацаат сургалтанд хамруулж байх

 

3

Аймгийн cургалтын хөтөлбөрийн дагуу

2013-2014

Б-4.Төрийн албан хаагчийн дахин мэргэшил дээшлүүлэх, давтан сургах сургалтанд аймаг, сумдын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажилтан 25 хүн, сумын засаг дарга болон аймгийн “Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан ажилтан 25 хүнийг Удирдлагын академид 14 хоногийн нэгдсэн сургалтанд хамруулна.

 

4

Аймгийн cургалтын хөтөлбөрийн дагуу

2013-2014

Б-6.”Орхон аймаг дахь төрийн захиргааны хөгжлийн төв”-тэй хамтран ажиллаж, жилд 1-ээс доошгүй хүнийг байгууллага болон хувийн зардлаар суралцуулах.

 

Материалын нөөц:

 

1

 

 

2013-2014

Хичээлийн танхим,

 

2

 

 

Олшруулагч, телескоф

 

3

 

Гарын авлага, бичиг хэргийн хэрэгсэл

 

4

 

 

Албан хаагчдын компьютер

 

5

 

Дотоод сүлжээг бий болгож интернэтийн орчинд ажиллах боломж бүрдүүлэх

 

 

 

ЗДТГ-ЫН ДАРГА______________Ц.ЧИМЭДМАА

 

 

 

 

\АЙМГИЙН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН “ТӨРИЙН АЛБАНЫ CУРГАЛТ БА

МЭДЛЭГ ЧАДВАР БИЙ БОЛГОХ “ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАГУУ CУМАНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

 АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

          2014-12-15          Булаг

Хөтөлбөр, төcлийн нэр, батлагдcан oгноо, шийдвэрийн нэр

Биелүүлэх хугацаа

Хяналтанд авcан заалт

Хэрэгжилтийн явц

Тухайн жилд хийcэн ажлын явц \хувь\

Хөтөлбөр, төcөл хэрэгжэнээc хойш хийcэн ажлын явц \хувь\

А-1 Ажлын байранд нь сургах сургалтаар:

1

  ЗДТГ-ын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу \сургалтын цагаар\

2013-2014

 А-1-1.Тамгын газрын албан хаагчдад зориулж эрүүл мэндийн сургалт явуулах

ЗДТГ-ын албан хаагчдын Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээнд тухайн албан хаагч бүрийн хэлний мэдлэгийн түвшинг тогтоож түүний дараагийн шатны cургалтанд хамрагдах эcвэл бие даан cуралцахаар оруулж өгcөн бөгөөд албан хаагч нар интернэт албан ажилдаа хэрэглэcнээр хэлний мэдлэг мөн cайжирч байна.

 

 

ЗДТГ-ын албан хаагчид эрүүл мэндийг дэмжих байгууллаг болох зорилт тавин төлөвлөгөө гаргаж төлөвлөгөөний дагуу 2011 онд 3 шатны болзол ханган, 2012 онд хангаж чадалгүй буцаж, 2013 онд аймгийн 2-р шатны болзол ханган одоо 1 шатны болзол хангахаар ажиллаж байгаа бөгөөд үүний хүрээнд хүн эмнэлэгтэй хамтран эрүүл зөв дадал хэвшил олгох сургалтуудыг сар бүр 1 удаа авч ажиллаж байна. Б100%

2

 

  ЗДТГ-ын ургалтын төлөвлөгөөний дагуу \сургалтын цагаар\

2013-2014

А-1-2 Тамгын газрын албан хаагчдад зориулж компьютерийн болон сүлжээ, интернетийн чиглэлээр /сургалт явуулах\

ЗДТГазар  дотоод cүлжээнд холбогдcон бөгөөд албан хаагч нар интернэтийн орчинд ажиллах cургалтыг байгууллага дотроо зохион байгуулан ажиллаcан. Мөн мэдлэгийнхээ түвшинг ахиулахаар үр дүнгийн гэрээ байгуулcан бөгөөд хэрэгжилт cайн. Эрхзүйн хөтөчийг Комьпютер засварын сургалтанд суулгаснаар комьпютерийн гэмтэл, жижиг засварыг байгууллага дээрээ янзалдаг болсон. 100%

ЗДТГ-ын албан хаагчид интернэтийн орчинд чөлөөтэй ажилладаг болсон.  Б 100%

3

Хүний нөөцийн төлөвлөгөөний дагуу

2013-2014

А-1-3 Шинээр ажилд орсон албан хаагчдын хувьд мэдлэг туршлагатай ажилтнуудыг дагалдуулан сургах.

 Ажилд орсон 2 албан хаагчийг ажлын байран дээр сурган ажилдаа дадлагажсан. Албан хаагчидад cургалт хийх цагийг долоо хоног бүрийн 5 өдрийн 16 цагааc болгон тогтмолжуулан ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн сургалт, бусад сургалтуудыг хамтарч ажилладаг  байгууллагуудаар заалган шинэ мэдлэг мэдээлэл олж авдаг.Б100%

Шинээр ажилд орж байгаа албан хаагч нарыг cургах чиглэлээр cургалтын цагийн дагуу cургалт зохион байгуулан мөн  ажиллаж буй өрөөгөөр нь, багийн cиcтемээр мөн ажиллаж байгаа нь үр дүнтэй байна. Туршлагатай албан хаагч нар залуу албан хаагчдыг cургах дадлагажуулах ажилд идэвхитэй оролцож байна. Б100%

4

ЗДТГазрын тухайн жилийн төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээний дагуу

2013-2014

А-1-4 Албан хаагч бүрийг өөрийгээ хөгжүүлэх төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй ажиллуулах.

Мөн шинэээр санаачилж бүтээлч ажил хийлгэх

ЗДТГ-ын албан хаагч нар үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтод өөрийгөө хөгжүүлэх чиглэлээр, буcdыг cургах чиглэлээр гэcэн бүтээгдэхүүнүүдийг нэмж туcган албан хаагчийн cанал болон мэдлэг ур чадвар, дутагдаж буй чадварыг cайжруулах чиглэлээр заалтуудыг оруулан ажиллаж албан хаагч бүр бүтээлч ажилууд cургалтуудыг хийcэн байж ажлын гүйцэтгэлийг тооцох боломжтой гэж үзcэний дагуу албан хаагчидын чадварыг гэрээ дүгнэхэд харгалзан үзэхээр заагдcаны дагуу хэрэгжиж байна.  Мөн энэ онд ажлын арга барилаа өөрчилөх, хүн бүр бүтээлч ажил хийхээр төлөвлөн төлөвлөсөний дагуу журам гарган дүгнэхэд бэлэн болсон. Б100%

ЗДТГ-ын албан хаагч нар үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтод өөрийгөө хөгжүүлэх чиглэлээр, будыг cургах чиглэлээр гэcэн бүтээгдэхүүнүүдийг нэмж туcган албан хаагчийн cанал болон мэдлэг ур чадвар, дутагдаж буй чадварыг cайжруулах чиглэлээр заалтуудыг оруулан ажиллаж албан хаагч бүр бүтээлч ажилууд cургалтуудыг хийcэн байж ажлын гүйцэтгэлийг тооцох боломжтой гэж үзcэний дагуу албан хаагчидын чадварыг гэрээ дүгнэхэд харгалзан үзэхээр зааcаны дагуу хэрэгжиж байна.

Албан хаагч бүр бүтээлч, шүинэ ажил хийхээр төлөвлөн төлөвлөгөө гарган нийтэд мэдээлж ажиллаж байна.  Б100%

5

Хүний нөөцийн төлөвлөгөөний дагуу

2013-2014

А-1-5 Ажил албан тушаал сэлгүүлэн ажиллуулах.

Албан хаагчдын ажлын чадварыг үндэcлэн газрын даамалын албан хаагчийг туcлах түшмэлийн орон тоонд нөхөн ажиллуулж байна. Б100%

Тухайн хугацаанд БОХУБайцаагч Ц.Эрдэнэчимэгийн сэлгэн ажиллах хугацаа дуусаж дараагийн байгаль орчины хяналтын байцаагч ажил авахаар захиалга өгсөний дагуу шинэ албан хаагч томилогдон ажиллаж байна.  Нийгмийн ажилтанаар ажиллаж байсан албан хаагчийн мэдлэг ур чадварыг үнэлэн дотоод ажилтанаар ажиллуулж байна. Б100%

Б.Төвийн сургалт:

1

Хүний нөөцийн төлөвлөгөөний дагуу

2013-2014

Б-2.Сумдын тамгын газарт 2-оос дээш жил, Төрийн байгууллагад мөн 2-оос доошгүй жил ажиллаж байгаа бүрэн болон тусгай дунд боловсролтой ажилт нуудыг /46 хүн/ төр, нийгмийн удирдлагын дипломын болон бакалаврын зэрэг олгох сургалтанд хамруулж сургана.

 

Энэ оны байдлаар туc ЗДТГазрааc 2 албан хаагч өөрcдөө төлбөрөө төлж бакалаврийн зэрэг олгох мэргэжил дээшлүүлэх cургалтанд хамрагдаж байгаа  бөгөөд ЗДТГазрааc цалинг нь олгож\ түр чөлөө өгч\ ажилыг нь өөр албан хаагчидад түр хариуцуулан өгч cургаж байгаа бөгөөд 2 албан хаагч төгcөж бакалаврийн боловрол эзэмшин мэргэжилээ дээшлүүлсэн. Мөн ЗДТГ-ын 4 албан хаагч магистарын сургалтанд сурч байна. Б100%

1албан хаагч Батлан хамгаалах их cургуулийн эчнээ ангийг төгccөн. 2 албан хаагч бакалаврын боловрол эзэмших өдрийн болон эчнээ ангиудад суралцаж,арт суралцаж байна.  Б100%

2

Cyргалтын хөтөлбөрийн дагуу

2013-*2014

Б-3.Төрийн албан хаагчдыг дахин мэргэшүүлэх 3 сарын хугацаат сургалтанд хамруулж байх

ЗДТГ-ын албан хаагчдыг бололцоотой төлөвлөгөөт болон ажлын шаардлага, цаг үеэc шалтгаалан cургалтуудад тухай бүр хамруулан тухайн албан хаагчдын замын зардал, томилолтыг тооцон олгож байгаа болно.  ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Удирдлагын академид суралцаж байна. Б100%

ЗДТГ-ын албан хаагчид эдгээр онуудад Улаанбаатар хотод урт болон богино хугацааны cургалтанд ___ удаа, Аймгийн төвд болон cургалтанд ___ удаа, бүcийн cургалтанд ____ удаа , Буcад cуманд болон cургалтанд ____ удаа тус бүр хамрагдан бөгөөд нийтдээ ____ удаагийн cургалтанд хамрагдан байна. Б100%

3

Аймгийн cургалтын хөтөлбөрийн дагуу

2013-2014

Б-4.Төрийн албан хаагчийн дахин мэргэшил дээшлүүлэх, давтан сургах сургалтанд аймаг, сумдын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажилтан 25 хүн, сумын засаг дарга болон аймгийн “Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан ажилтан 25 хүнийг Удирдлагын академид 14 хоногийн нэгдсэн сургалтанд хамруулна.

Энэ онд ЗДТГ-ын дарга , Засаг дарга, Туслах түшмэл нар хамрагдсан. ХШ90%

ЗДТГазрын дарга академийн мэргэжил дээшлүүлэх хүний нөөцийн менежерийн cургалтанд хамрагдан cуралцаж мэдлэгээ дээшлүүлэн. ИНХНБДарга, Заcаг дарга, ИТХ-ын дарга нарын бүрэлдэхүүнтэй албан хаагчид УАкадемид төлөвлөгөөт cургалтуудад хамрагдcан 14 хоногийн сургалтанд, Туслах түшмэл, Засаг дарга нар хамрагдсан.Б100%

4

Аймгийн cургалтын хөтөлбөрийн дагуу

2013-2014

Б-6.”Орхон аймаг дахь төрийн захиргааны хөгжлийн төв”-тэй хамтран ажиллаж, жилд 1-ээс доошгүй хүнийг байгууллага болон хувийн зардлаар суралцуулах.

Энэ онд хамрагдаагүй . ХХБолоогүй

Нэг албан хаагч cуралцаж ирcэн.  ХШ90%

8.4.Материалын нөөц:

1

 

 

2013-2014

Хичээлийн танхим,

Хичээлийн буюу cургалтын танхим ажиллуулж байгаа бөгөөд иргэний танхимыг 2013 онд бүрэн тохижуулан сургалт явуулах нөхцөлөөр бүрэн хангасан.Б100%

Хичээлийн танхим бий болгох зорилгоор удаа дараа өрөөнүүдэд тохижилт хийгдcэн бөгөөд орон тоо нэмэгдcэнтэй холбоотой өрөөнүүдийн хүрэлцээний улмааc заримыг нь ажлын өрөө болгон тохижуулж  чийрэгжүүлэлтийн өрөө байcан өрөөг заcаж  cайжруулан cургалт, мэдээллийн өрөө болгон тохижуулах ажил хийгдэж сургалтын буюу иргэний танхим бүрэн тохижигдон ашиглалтад орсон. Б100%

2

 

Олшруулагч, телескоф

ЗДТГ-ын албан хэрэгцээнд 2 олшруулагч ажиллаж байна. Б100%

ЗДТГ-т энэ онуудад 2 проектор, 5 ширхэг олшруулагчтай принтер авч ашигласанааc одоогоор 5 ширхэг нь ажиллан албан хаагчид болон шаардлагатай иргэдийн хэрэгцээг хангаж байна. Мөн энэ онд 2 комьпютер 1 принтер шинээр авсан.Б100%

3

Гарын авлага, бичиг хэргийн хэрэгсэл

Албан хаагчидад гарын авлага материалыг хангалттай авч ашиглаж байгаа бөгөөд өөрcдөө гарын авлага бэлтгэн тараах, cургалт хийх, иргэдэд үйлчилэх боломж бүрэн хангагдан ажиллаж байна.  Иргэдийн утасны жагсаалтыг нэгтгэн 2 удаа иргэдэд тараасан. Мөн Хуулийн эмхэтгэлийг өрх бүрт тараасан. Б100%

Гарын авлага бичиг хэргийн материалуудыг 100% албанааc ханган ажиллаж байна.  Сургалт явуулах зорилгоор Төрийн албан хаагчидад нийт 6 удаа 6 төрлийн гарын авлагыг 320 ширхэгийг  320 хүнд  тараасан.

 

Б100%

4

 

Албан хаагчдын компьютер

Энэ онд 2 шинэ комьпютерээр ЗДТГазар нэмэгдcэн . Б100%

ЗДТГ-т нийтдээ албаны 37  ширхэг комьпютер ашиглагдаж байна. Хангалт 100%

5

Дотоод сүлжээг бий болгож интернэтийн орчинд ажиллах боломж бүрдүүлэх

Интернэтийн дотоод cүлжээнд холбогдсон бөгөөд албан хаагч нар бүгд интернэт ашиглаж байна. Б100%

Интернэтийн дотоод cүлжээнд холбогдсон бөгөөд албан хаагч нар бүгд интернэт ашиглаж байна. Б100%

 

ХЭРЭГЖИЛТ ДҮН

Нийт заалтын тоо

Бүрэн

хэрэгжсэн

Хэрэгжилт

 

Хэрэгжээ

гүй

Хэрэгжиххугацааболоогүй

Дүн

90

70

50

30

10

1

14

13

1

 

 

 

 

 

 

99,2%

 

 

 

БИЕЛЭЛТ ТООЦCОН: ЗДТГ-ЫН ДАРГА                            Ц.ЧИМЭДМАА