Төлөвлөгөө

         БАТЛАВ.

ЗАСАГ ДАРГА                Л.БАТЖАРГАЛ

 

“АЙМГИЙН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ

НӨХЦӨЛ, БАТАЛГАА” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2015 ОНД

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015-01-15                                                                                                                                                                                           Булаг

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Зарцуулах хөрөнгө

Хариуцах эзэн

Хүрэх үр дүн

1

Зорилт 1.

       Төрийн албан хаагчийн цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, нөхөх төлбөр, тусламж, урамшил, тэтгэвэр тэтгэмжийг хууль тогтоомжийн дагуу олгох.

А. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг 2 жилд нэг удаа төрсөн нутагтаа явж амрахад замын зардлыг тооцон олгох

 

Жилийн турш

 

350000 төгрөг

 

Ц.Чимэдмаа

С.Мөнхаюуш

 

Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжинэ.

Б.Төрийн албан хаагч өөрөө болон түүний гэр бүлийн хүн эмчилгээнд явах болсон болон нас барсан тохиолдолд байгууллагаас тусламж үзүүлнэ. /Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу/

Жилийн турш

1500000 төгрөг

Ц.Чимэдмаа

С.Мөнхаюуш

Ц.Баасанхүү

Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжинэ.

В.Тэмдэглэлт баяр ёслолын үеэр 50000 төгрөг байгууллагаас олгоно.

Байнга

350000 төгрөг

Ц.Чимэдмаа

 

Г. Ажил хавсран гүйцэтгэж буй МЭҮХУБайцаагчид нарт Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу нэмэгдэл олгох

Байнга

1000000 төгрөг

Ц.Чимэдмаа

Хөдөлмөрийн тухай хууль хэрэгжинэ

2

Зорилт2.

Албан тушаалын чиг үүргээ буюу үйл ажилагааны хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ажиллах нөхцөл боломжоор хангах.

А. Компьютер хэрэглэх шаардлагатай бүх албан хаагчдыг комьпютер техник хэрэгсэлээр ханган дотоод сүлжээнд холбох

 

 

1, 2, 3 улиралд

 

 

1600000 төгрөг

 

 

 

Ц.Чимэдмаа

Д.Ганхүү

 

 

Албан хаагчидын ажиллах идэвхи сайжирна.

Б.Шаардлагатай сургалт семинар, эргүүл шалгалтаар явахад унаагаар хангах

Жилийн турш

Сэлбэгийн үнэ

Ц.Чимэдмаа

Л.Батбаяр

 

Семинарт бүрэн хамрагдсанаар мэргэжлийн ур чадвар дээшилнэ.

В.Албан хаагчидыг шаардлагатай тохиолдолд бензин шатахуунаар хангах

Байнга

13000000 төгрөг

Ц.Чимэдмаа

С.Мөнхаюуш

 

 

3

Зорилт3.

Орон сууцны нөхцлөө сайжруулах, орон байраар хангахад дэмжлэг үзүүлэх.

А. Тамгын газрын залуу төрийн албан хаагчидыг  4 айлын орон сууцанд хямд зардалаар амьдруулж, орон сууц барихаар цалингийн зээл авах гэж байгаа албан хаагчийг дэмжих бодлого явуулана. /Төрийн, ХААН банктай тохиролцон/

 

Жилийн турш

 

250000 төгрөг

 

Ц.Чимэдмаа

С.Мөнхаюуш

Албан хаагчидын амьдрал нөхцөл сайжирсанаар ажилдаа хандах хандлага дээшилнэ.

4

Зорилт4.

       Төрийн албан хаагчийн ахуйн орчин нөхцлийг сайжруулах.

А.Ажлын байранд эмнэлэгийн зүгээс байнгын ариутгал хийлгэх арга хэмжээ авна.

Улирал бүр

60000 төгрөг

Б.Минжүүрсүрэн

 

Б. ЗДТГ-ын үйлчлэгчээр  албан хаагчдын өрөө тасалгааг сайтар цэвэрлүүлж байна. Угаалгын нунтаг ариутгалын бодисыг байнга авч өгөх

 

Байнга

100000 төгрөг

С.Мөнхаюуш

Ц.Баасанхүү

 

 

 

 

 

5

Зорилт5.

       Эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх.

А. Тамгын газраа эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын 2 шатны болзол хангуулах  төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж ажиллана.

 

Жилдээ

 

 

 

Б.Даваадорж

Б.Оргилмаа

Д.Навчаа

 

Б. Хамт олноороо амралтанд амрах

7,8 сард

1000000 төгрөг

Ц.Чимэдмаа

 

В.Алжаал тайлах танхимаа ажиллуулах

байнга

 

Б.Даваадорж

 

6

ЗДТГ-ын албан хаагчдыг Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт иж бүрэн оношлогоо шинжилгээнд хамруулах арга хэмжээ авах

4 улиралд

150000

Ц.Чимэдмаа

Б.Даваадорж

 

7

Хямдралтай чанартай хоол ундаар хангах

Жилийн турш

500000

Ц.Чимэдмаа

Цайны газартай гэрэ байгуулан

 

8

Албан хаагчдыг ажлын байрны 10 Дасгалд байнга хамруулах

Жилийн турш

 

Б.Даваадорж

 

9

Биеийн тамир, спортын цагтай болох

Жилийн турш

 

Б.Даваадорж

 

10

ЗДТГ-ын албан хаагчдыг нийтийг хамарсан арга хэмжээнд идэвхи санаачлагатай оролцуулж байх

Тухай бүр

 

Ц.Чимэдмаа

Туслах түшмэл

 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН: ЗДТГ-ЫН ДАРГА                              Ц.ЧИМЭДМАА