Стратеги /бизнес/төлөвлөгөө

ÕªÂÑÃªË ÀÉÌÃÈÉÍ Ò¯ÍÝË ÑÓÌÛÍ ÇÀÑÀà ÄÀÐÃÛÍ

ÒÀÌÃÛÍ ÃÀÇÐÛÍ ÑÒÐÀÒÅÃÈ / ÁÈÇÍÅÑ/ Ҫ˪Â˪êª

 

2013-01-20                                                                                                                         Булаг                 
  1. ªìíºõ ¿ã:

            Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçðûí ¿éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãè çîðèëãî íü àðä÷èëñàí ¸ñ, çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíû øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí, íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ ¸ñûã òºðèéí óäèðäëàãàòàé óÿëäóóëàí õîñëóóëàõ, øóäàðãà ¸ñ, ýðõ ÷ºëºº, òýãø áàéäàë ýâ íýãäëèéã õàíãàæ, õóóëü äýýäëýõ çàìààð öîìõîí ÷àäâàðëàã, îíîâ÷òîé á¿òýö á¿õèé èðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí õóðàë, Çàñàã äàðãàä áîäëîãûí çîðèëò, óäèðäàìæ çºâëºãººãººð õàíãàõ õýðýãæèëòèéã çîõèöóóëàõ, ¿ð ä¿íä ¿íýëãýý ºãºõ çîðèëò, óäèðäàìæ çºâëºãººãººð õàíãàõ õýðýãæèëòèéã çîõèöóóëàõ, ¿ð ä¿íä ¿íýëãýý ºãºõ çîðèëò ÷èã ¿¿ðãèéã õàíãàæ á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõýä îðøèíî.

            Õóóëü òîãòîîìæ ýðõç¿éí:

      …Ìîíãîë óëñûí ¿íäñýí õóóëü,

---- ÇÇÍÄÍýãæ ò¿¿íèé óäèðäëàãûí òóõàé õóóëü

.---Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëü

----Òºñâèéí áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà ñàíõ¿¿æèëòèéí òóõàé õóóëü

----Төсвийн тухай хууль

----Òºðèéí àëáàíû çºâëºë, сангийн ÿàìíààñ ãàðãàñàí òîãòîîë, òóøààë, ä¿ðýì, æóðàì çààâðûã óäèðäëàãà áîëãîâ.

  1. Åðºíõèé ìåíåæåðèéí ìýäýãäýë

 Ýðõëýõ àñóóäëûí ÷èãëýë, àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòûí äàãóó àæèëòíóóä, àëáàäààð ñòðàòåãèéí ÷èã ¿¿ðãèéã õàíãóóëàõ, õ¿ðýõ ¿ð ä¿íã õóãàöààíä íü ÷àíàðòàé ã¿éöýòã¿¿ëæ, íèéë¿¿ëýõ á¿òýýãäýõ¿¿í îíîãäîõ òºñâèéí çàðöóóëàëòûí òàëààðтөсвийн шууд захирагч , òºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàã÷èéí ºìíº õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý.

Òºðèéí àëáàíû ñòàíäàðòûã õýðýãæ¿¿ëýõ, òºðèéí àëáûã ¿ð ä¿íòýé óäèðäàõ, àëáàí õààã÷èéí ¿éë àæèëëàãààã îíîâ÷òîé çîõèîí áàéãóóëàõ, ñàíõ¿¿ ýäèéí çàñàã, ñòàòèñòèê áîëîí òºðèéí àëáàòàé õîëáîîòîé ìýäýý, òàéëàí ãàðãàõ, àëáàí õýðýã õºòëºõ, àíãèëàõ, àðõèâûí áàðèìò áè÷èã, íýãæ á¿ðä¿¿ëýõýä õÿíàëò òàâüæ ìýäýýëëýýð õàíãàõàä àæèëòàí, àëáàäóóäûí õ¿÷èéã íýãòãýí ÷èãë¿¿ëæ àæèëëàíà.

 

 

 

3.Ñòðàòåãèéí ¿íäñýí çîðèëòóóä:

3.1.Àëñûí õàðàà

Èðãýíä ÷èãëýñýí ¿éë÷èëãýý á¿õèé, ýäèéí çàñãèéí ÷àäàâõèéã õàíãàõóéö õ¿íñ, ÕÀÀ-í

¿éëäâýðëýë òîãòâîðòîé õºãæèæ, áàéãàëü ýêîëîãèéí òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëæ, àéìãèéí òýðã¿¿ëýõ ñóì áîëíî.

            3.2.Эрхэм  зорилго: “Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ бүхий Ардчилсан шударга ёс, эрх чөлөөг эрхэмлэн Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулан , зах зээлийн эдийн засгийн чадавхийг хангахуйц хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлж, байгаль экологийн таатай орчин бүрдүүлсэн Аймгийн тэргүүлэх сум болно.

            3.2.1.Ñóìûí ÈÒÕ, Çàñàã äàðãàä öàã ¿åý îëñîí ¿íýí áîäèòîé ìýðãýøëèéí çºâëºãººí ºã÷, ñóì îðîí íóòãèéí õºãæëèéí ÷èãëýë áîäëîãî, ÷èãëýë õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõàä òóñëàíà.

            3.2.2.Ìîíãîë óëñûí õóóëü òîãòîîìæ, áîäëîãî õºòºëáºð, àéìàã, ñóìûí çàñàã äàðãûí øèéäâýðèéã õýðýãæ¿¿ëýí èðãýäýä õ¿ðãýæ ñóðòàë÷èëàõ, òýäýíä òºðèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ, èðãýäèéã àÿòàé òààòàé õºäºëìºðëºæ àìüäðàõ íºõöºë áîëîëöîîãîîð õàíãàæ, ìýäëýã ÷àäâàð, òåõíîëîãè ýçýìøèõ òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ ÿâäàë þì.

            3.2.3.Ýðõýìëýõ çîриëãîíä áàðèìòëàõ ãîë çàð÷èì íü èðãýíä îéðòñîí ñî¸ëòîé ¿éë÷èëãýý á¿õèé èë òîä, íýýëòòýé, øóäàðãà, àäèë òýãø áîëîëöîîãîîð õàíãàñàí, õýðýãëýã÷ýý äýýäýëñýí áàéíà.

            3.3.Îð÷íû øèíæèëãýý

            3.3.1.Îð÷íû äîòîîä øèíæèëãýýã Ìîíãîë óëñûí çàñãèéí ãàçðûí 2010 îíû 181 ä¿ãýýð òîãòîîë, àéìãèéí çàñàã äàðãûí 2012 îíû А/06 äóãààð çàõèðàìæààð áàòàëñàí æóðàì, àðãà÷ëàëûí äàãóó òºðèéí çàõèðãààíû áîëîí ýäèéí çàñãèéí ãîë øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò, àéìàã, ñóìûí Çàñàã äàðãûí õºòºëáºðèéí áèåëýëòýíä õÿíàëò øèíæèëãýý õèéæ, ¿ð ä¿íãèéí ¿íýëãýý ºã÷ àæèëëàæ áàéíà.

            Áîäëîãûí çîðèëòûí õ¿ðýýíä àéìàã,ñóìûí çàñàã äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëýõýä Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð, áàã, áàéãóóëëàãà, ÀÀÍ-èéí ¿éë àæèëëàãààã  íýãòãýí çàíãèäàæ, òýäíèé äýìæëýã òóñëàëöààíä ò¿øèãëýí ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí ÷àäàâõèéã ñàéæðóóëàõ, òºðèéí ñàíãèéí òîãòîëöîîã áèé áîëãîí áýõæ¿¿ëýõ, ÕÀÀ-í ¿éëäâýðëýëèéã îíîâ÷òîé çîõèîí áàéãóóëàõ, ÿëàíãóÿà ÌÀÀ-í ¿éëäâýðëýëèéí ºñºëòèéã õýâèéí òîãòâîðòîé áîëãîõ, ãàí çóäààñ õàìãààëàõ, õîðøîîíû ¿éë àæèëëàãààã äýìæèõ, õºðºí㺠ñàíõ¿¿, óäèðäëàãà, ìåíåæìåíòèéí òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ, òºðèéí àëáàíû õ¿íèé íººöèéí õàíãàìæ ìýäëýã, ìýðãýæèë óð ÷àäâàð, äàäëàãà òóðøëàãûã äýýøë¿¿ëýõýä ãîë àíõààðëàà òºâëºð¿¿ëýí àæèëëàж шинээр сонгогдон ажиллаж байгаа засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр бэлтгэлд хангагдаж байна.

 

Äàâóó òàë

Ñóë òàë

 Áàéãàëü öàã   óóðûí íºõöºë òààëàìæòàé       Äýä á¿òöèéí õºãæèë ñóë, îðëîãûí òàòâàðûí

çàõ çýýëä îéð, çàì õàðüöàà ñàéòàé,             áààç ñóóðü, áàãòààìæ áàãà, èðãýäèéí àìüäðàë

ÕÀÀ-í  ¿éëäâýðëýë õºãæ¿¿ëýõ,                      ìºíãºí îðëãî áàãààñ íèéò ºðõèéí 80 øàõàì

ÿëàíãóÿà ñ¿¿,ìàõíû ÷èãëýëèéí                      õóâü íü ÿäóóâòàð àìüäðàëòàé áàéäàã.

ýð÷èìæñýí áîëîí òóñëàõ àæ                          Èðãýä õºäºëìºð ýðõëýõ àðãà áàðèë èäýâõæүүлж аõóé õºãæ¿¿ëýõ çàìààð àìüäðàëûí              ñóë áàéíà.

òºâøèíã íýìýãä¿¿ëýõ õºäºëìºð ýðõëýëò

áîëîëöîîòîé áàéíà

 

                          Áîëîìæ                                                                 Áýðõøýýë

 

Óëñ, àéìãààñ ¿ç¿¿ëýõ õºðºí㺠îðóóëàëòûã         Ãàçðûí õýâëèéí áàÿëãèéí õàéãóóë ñóäàëãàà

áîäëîãîîð çîõèöóóëæ, äýìæëýã òóñëàëöàà       õèéãäýýã¿é.  Жижиг дунд үйлдвэрлэл

¿ç¿¿ëýõ.                                                                дөнгөж эхлэл төдий явагдаж байгаа

                                                                               æèë äàðààëàí ãàäíà àéìàã, ñóìûí

                                                                              îòðûí ìàë èõ èðæ, áýë÷ýýðèéí 51% íü

                                                                               òàëõëàëä ºðòºæ,íóòàã áýë÷ýýð öºëæèõ

                                                                              õàíäëàãàòàé áàéíà

                                                                                                                                                            

            3.4.Ñòðàòåãèéí çîðèëò:

            3.4.1.Ò¿íýë ñóìûí ÇÄÒÃ íü 20013-2016 îíä äàðààõ ¿ð ä¿íä õ¿ðýõ çîðèëò òàâüæ áàéíà.

            -¯éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãèéí ìºí ÷àíàð íü ñóìûí èðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí õóðàëäààíààñ áàòàëñàí çàñàã äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ, òºðèéí ¿éë÷èëãýýã á¿òýýãäýõ¿¿í áîëãîæ, çîðèëò ÷èã ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä óð ÷àäâàð ìýðãýøëèéí öàã ¿åý îëñîí àðãà ç¿éí çºâëºë㺺í á¿õ òàëûí äýìæëýã òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýíý

 

 

 

 

 

            3.4.2.Ñòðàòåãèéí çîðèëòóóä:

            Ìîíãîë óëñûí çàñãèéí ãàçàð, àéìàã, ñóìûí çàñàã äàðãûí  мөрийн õºòºëáºðèéí áîäëîãûí çîðèëò, ÷èã ¿¿ðãèéã òîäîðõîéëîí õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýã òºëºâëºí, øóóðõàé çîõèöóóëàëòààð õàíãàæ äîîðõ àíãèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òîî, ÷àíàð, ºðòºã ¿ð ä¿íãýýð ã¿éöýòãýíý.

            1.Òºðèéí çàõèðãàà, Хүний нөөцийн талаар баримтлах бодлогын зөвлөгөөн

            2.Эдийн засаг, Санхүүгийн нөөцийн үйл ажиллагаа талаар баримтлах бодлогын зөвлөгөөн

            3.Дэд бүтэц, ХАА, хүнсний аюулгүй байдлын талаар баримтлах бодлогын зөвлөгөөн

            4.Нийгмийн хөгжлийн талаар баримтлах бодлогын зөвлөгөөн 

            5.Засаг даргад үзүүлэх үйлчилгээ

            6.Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа

           7. Байгаль орчны талаар баримтлах бодлого

 

            3.4.Äýýðõ 7  àíãèéí 14 òºðëèéí 80 íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ÷àíàð, ºðòºã ¿ð ä¿íãýýð òîëîöîæ, õîëáîãäîõ æóðàì,çààâàð àðãà ç¿éí äàãóó õÿíàëò øèíæèëãýý õèéæ ¿íýëýí ¿ð ä¿íã òîîöîæ òàéëàãíàæ áàéíà.

            3.5.¯éë àæèëëàãààíû õàìðàõ õ¿ðýý:

            3.5.1.ÇÄÒà íü Ìîíãîë óëñûí çàñãèéí ãàçàð, àéìàã, ñóìûí ÈÒÕ, çàñàã äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä ¿¿ðýã õàðèóöëàãà õ¿ëýýæ òýäýíä á¿õ òàëûí äýìæëýã òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýí çºâëºãºº ºãíº.

            3.5.2.Ñòðàòåãèéí áîäëîãî, ýäèéí çàñàã íèéãìèéí áîëîí òºñºâ ñàíõ¿¿, õºðºí㺠îðóóëàëòûí áîäëîãûí òºëºâëºëòèéã Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсөв çîõèîõ, áàòëàõ, ã¿éöýòãýëä õÿíàëò òàâèõ, çîõèöóóëæ òýíöâýðæ¿¿ëýí òàéëàãíàõ, àóäèò ¿íýëãýý õèéëãýõ, òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí ¿¿ðýã ðîëèéã ºíäºðæ¿¿ëýí õàðèëöàí óÿëäàà õîëáîî á¿õèé õàìðàõ õ¿ðýýíä íýãäñýí çîõèöóóëàëò õèéõ, õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó çºâ çîõèñòîé óäèðäàõàä äýìæèí òóñëàíà.

            3.5.3.Ñòðàòåãèéí óäèðäëàãà çîõèöóóëàëòûí õýðýãëýýíèé ýõ ¿¿ñâýð íü ¿íäñýí õýðýãëýã÷, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èä áºãººä òýäýíä ãýðýýãýýð çààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ, óäèðäàõ äýýä áàéãóóëëàãà, äîòîîä óäèðäëàãàòàé ýðãýæ áóöàõ õîëáîîãîîð ìýäýýëýë ñîëèëöîæ, ñòðàòåãèéí áîäëîãî òºëºâëºëòºíä íýìýëò ººð÷ëºëò îðóóëàõ, áîëîâñðîíãóé áîëãîõ àðãà õýìæýý àâ÷ áàéíà.

 

 

            4.Òºñâèéí æèëä íèéë¿¿ëýõ á¿òýýãäýõ¿¿í:

            4.1.Òóõàéí òºñâèéí æèëä íèéë¿¿ëýõ á¿òýýãäýõ¿¿í

            4.1.1.Àéìàã, ñóìûí çàñàã äàðãûí õºòºëáºð, ýäèéí çàñàã íèéãìèéã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí ÷èãëýëèéã õàíãàõ áîäëîãî çîðèëò

            4.1.2.Õàìò îëíûã óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëæ óð ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ, òºðèéí àëáàí õààã÷èéí ñóðãàëòûí ¿éë àæèëëàãààã çîõèöóóëàí õýðýãæ¿¿ëýõ.

            4.2.3.Òºñâèéí îðëîãî, òàòâàð õóðààìæèéã öóãëóóëàõ, ñàíõ¿¿ãèéí ÷àäàâõèéã ñàéæðóóëàí íÿ-áî á¿ðòãýëèéí àæëûã ñàéæðóóëàí îëîí óëñûí ñòàíäàðò íýâòð¿¿лсэн амжилтаа бататгах

            4.1.4.Тус сумын багуудад ой цэвэрлэгээний төсөл хэрэгжүүлэх

            4.1.5.ÕÀÀ-í ÷èãëýëèéí õîðøîî áàéãóóëæ, байгууллагдсан хоршоонд ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ.

            4.1.6.Ãàçðûí õóóëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ, ãàçàð ºì÷ëºëèéí àñóóäëûã ýð÷èìæ¿¿ëæ, áýë÷ýýðèéí ìåíåæìåíòèéí àñóóäëûã óëàì áîëîâñðîíãóé áîëãîõ.

            4.1.7.Áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí á¿òöèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, ñóðãàëò ¿éë÷èëãýýíèé òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ.

            4.1.8.ÇÄÒÃ-ûí ¿éë àæèëëàãààã õýâèéí ÿâóóëàõàä ñàíõ¿¿ãèéí áîäëîãîîð äýìæèõ, òºðèéí ñàíãèéí ¿éë àæèëëàãààã áýõæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýý àâàõ.

            4.2.Íèéò áîëîí çàõèàëãàò á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íèéë¿¿ëýõýä òºðèéí àëáàí õààã÷ íýã á¿ðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ãýðýýíä òîî, õýìæýý ÷àíàð, ºðòºã çàðäëààð õ¿ðýõ ¿ð ä¿íãèéí õàìò òóñãàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. Á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ òàëààð ¿ð ä¿íãèéí ãýðýý áàéãóóëàõ, ¿íýëæ ä¿ãíýõ æóðìûí òàëààð àæèëëàã÷èäûí ìýäëýã ìýðãýøèë, óð ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõýä òºðèéí àëáàí õààã÷äûí ñóðãàëò ìýäëýã ÷àäâàð áèé áîëãîõ õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä çîõèîí áàéãóóëàí õýðýãæ¿¿ëíý.

            4.3.Áàéãóóëëàãûí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëòûí òàëààð:

            4.3.1.Èäýâõ ñàíàà÷ëàãàòàé, óÿí õàòàí ¿ð ä¿íä õ¿ðýõ,îð÷íû õóâüñàë ººð÷ëºëòºíä çîõèöñîí ñóì îðîí íóòãèéí õîë÷ äàâóó òàëûã õàäãàëñàí èðãýäýä ÷èãëýñýí ¿éë÷èëãýý á¿õèé íýãäìýë öîãö àñóóäëûã øèéäâýðëýõ,öîìõîí ÷àäâàðëàã á¿òýöòýé, õýðýãëýã÷, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ýý äýýäýëñýí áàéíà. Á¿òýýãäýõ¿¿íä ñóóðèëñàí òºëºâëºëò, òàéëàí÷ëàëûã õàìàðñàí óäèðäëàãà òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëæ àæèëëàíà.

 

 

 

 

            4.4.Õÿíàëò ¿íýëãýýíèé òóõàé:

            4.4.1.Ñàíõ¿¿ãèéí õÿíàëòûã äîòîîäûí õÿíàëòûã ºíäºðæ¿¿ëýõèéí çýðýãöýý æèë, óëèðëûí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä àóäèòûí ä¿ãíýëò øèíæèëãýý õèéëãýõ,á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºðòºã çàðäëûã õóðèìòëóóëàí òîîöîõ àðãûã õýðýãëýíý.

            4.4.2.Áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû ÿâöàä çàñàã äàðãûí óäèðäëàãûí äîð òºðèéí æèíõýíý àëáàí õààã÷èä õÿíàëò òàâüæ îëîëò, ¿ð ä¿í, äóòàãäàë çºð÷ëèéí òàëààð çàñàã äàðãà, åðºíõèé ìåíåæåð íàðò òàéëàãíàæ ìýäýýëýë ñîëèëöîæ áàéõ.

&nb